När måste upptäckta fel reklameras?

Högsta domstolen har nyligen tagit ställning till om en fastighetsköpare på grund av passivitet förlorat sin rätt till påföljd för fel i fastighet genom att inte underrätta säljaren om felet förrän 4,5 år efter det att fastighetsköparen märkt det. Högsta domstolen fann att så inte var fallet. Utgångspunkten för Högsta domstolens bedömning var att säljaren hade handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Detta har inverkat på utgången i målet.

Eftersom likartade bestämmelser som gäller enligt jordabalken beträffande underrättelser om fel i fastighet återfinns i flera andra lagar (bl.a. köplagen, konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen, lagen om handelsagentur, kommissionslagen och fastighetsmäklarlagen) har rättsfallet bäring även på andra rättsförhållanden utöver fastighetsköp. Vilken reklamationsfrist som är acceptabel beror dock på omständigheterna i det enskilda fallet. Av särskild betydelse är bl.a. vilken nackdel en säljare kan ha haft av köparens passivitet.

T 1451-17 (Skogssällskapet)

Länk till rättsfallet