Lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter – innebörd och konsekvenser

Den 1 november 2021 träder den nya s.k. UTP-lagen (”Unfair Trading Practices”) eller lagen om otillbörliga handelsmetoder ikraft för företag inom jordbruk- och livsmedelskedjan. UTP-lagen innebär förbud för köpare med en årsomsättning på över motsvarande två miljoner euro att använda vissa handelsmetoder mot leverantörer. Lagen innehåller även bestämmelser om tillsyn och sanktioner för köpare som bryter mot förbuden mot otillbörliga handelsmetoder.

UTP-lagen bygger på Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/633 om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan, det s.k. UTP-direktivet. Direktivet har växt fram ur en långvarig diskussion om konkurrensförhållanden i jordbruks- och livsmedelskedjan. I skälen till direktivet anges bl.a. följande:

”Avsevärda obalanser i förhandlingsstyrkan mellan leverantörer och köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter är vanligt förekommande inom jordbruks- och livsmedelskedjan. Dessa obalanser kan i sin tur komma att leda till otillbörliga handelsmetoder, när en större och starkare handelspartner försöker införa vissa metoder eller kontraktsmässiga arrangemang som är till deras fördel i samband med en försäljningstransaktion. Sådana metoder kan till exempel avvika starkt från god affärssed, strida mot god tro och heder och ensidigt påtvingas en handelspartner av den andra parten, tvinga fram en omotiverad och oproportionerlig överföring av ekonomisk risk till den andra parten eller tvinga fram en avsevärd obalans mellan rättigheter och skyldigheter för en handelspartner. Vissa metoder kan vara uppenbart otillbörliga även när båda parter har kommit överens om dem. En minimiskyddsnivå inom unionen mot otillbörliga handelsmetoder bör införas för att minska förekomsten av sådana metoder som kan komma att få en negativ inverkan på jordbruksbefolkningens levnadsstandard.”

Vilka företag berörs av lagen?

UTP-lagen berör företag inom hela jordbruks- och livsmedelskedjan, dvs.

– jordbrukare (primärproduktionsledet),
– livsmedelsindustrier (förädlings- och industriledet),
– dagligvarukedjor (partihandels- och detaljistledet),
– restaurang och storkök, samt
– andra köpare inom kedjan exempelvis kommuner och regioner.

Lagen är dock begränsad till köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter med en årsomsättning på över motsvarande två miljoner euro.

Försäljning inom jordbruks- och livsmedelskedjan sker oftast i olika led, vilket innebär att företag kan förekomma på både köparsidan och på leverantörssidan.

Förbjudna handelsmetoder

Lagen förbjuder följande handelsmetoder – den s.k. ”svarta listan”:

1. att betala senare än 30 dagar från leverans/dag för av säljaren fastställt pris;
2. att annullera en order med kortare varsel än 30 dagar;
3. att ensidigt genomdriva en ändring av villkoren i ett avtal i fråga om intervall, metod, plats, tid eller volym för en leverans, kvalitetskrav, betalning eller pris;
4. att ensidigt genomdriva en ändring av villkoren i ett avtal i fråga om leverantörens betalning för vissa tjänster som köparen tillhandahåller, exempelvis betalning för marknadsföring m.m. som parterna kan avtala om enligt den s.k. ”grå listan”;
5. att kräva betalning av leverantören för sådant som inte är kopplat till leverantörens försäljning;
6. att begära att leverantören ska betala kostnaderna för försämring som sker eller förlust som uppkommer i köparens lokaler eller efter det att den köprättsliga risken har övergått till köparen, när sådan försämring eller förlust inte beror på leverantörens försumlighet eller fel;
7. att inte tillmötesgå leverantörens begäran att få en skriftlig bekräftelse av villkoren i ett avtal;
8. att vidta eller hota med att vidta kommersiella repressalier mot en leverantör som utövar sina avtalsenliga eller juridiska rättigheter; och
9. att kräva ersättning av leverantören för kostnaden för att hantera klagomål från kunder i samband med försäljningen av leverantörens jordbruks- och livsmedelsprodukter när det inte förekommit försumlighet eller fel från leverantörens sida.

Lagen förbjuder även följande handelsmetoder såvida inte leverantören och köparen klart och tydligt har avtalat om dem i förväg – den s.k. ”grå listan”:

10. att returnera osålda jordbruks- och livsmedelsprodukter till leverantören utan att betala för dem;
11. att returnera osålda jordbruks- och livsmedelsprodukter utan att betala för bortskaffandet av dem;
12. att kräva betalning som ett villkor för att leverantörens jordbruks- och livsmedelsprodukter ska lagras, skyltas med eller listas,
eller för att tillhandahålla sådana produkter på marknaden;
13. att kräva att leverantören ska betala för köparens marknadsföring av jordbruks- och livsmedelsprodukter;
14. att kräva att leverantören ska betala personalkostnader för att inreda lokaler som används vid försäljning av leverantörens jordbruks- och livsmedelsprodukter; och
15. att kräva att leverantören ska bära hela eller en del av kostnaden för rabatter på jordbruks- och livsmedelsprodukter som köparen säljer som en del av en marknadsföringskampanj.

För att ett krav enligt punkt 15 ska vara tillåtet krävs, förutom klart och tydligt avtal, att köparen innan kampanjen inleds anger under vilken tidsperiod som åtgärderna ska genomföras och den förväntade mängd produkter som kommer att beställas.

Tillsyn och sanktioner

UTP-lagen står under Konkurrensverkets tillsyn dit bl.a. anmälningar om förekomsten av otillbörliga handelsmetoder kan skickas in anonymt. Konkurrensverket har inom ramen för sin tillsynsverksamhet rätt att:

– förelägga, även vid vite, köpare, leverantör eller någon annan att tillhandahålla uppgifter, handlingar eller annat samt inställa sig till förhör;
– utföra oanmälda besök och inspektioner på platser där köparen bedriver verksamhet;
– besluta om förbud, även vid vite, mot att tillämpa en viss handelsmetod på den svarta eller grå listan; samt
– besluta om sanktionsavgift för köparen om upp till en procent av köparens omsättning föregående räkenskapsår.

Obehöriga angrepp på företagshemligheter

Enligt UTP-direktivet är det även förbjudet för en köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter att anskaffa, använda eller röja leverantörens företagshemligheter. Eftersom ett sådant förbud för svensk rätts del redan finns i lagen om företagshemligheter innehåller UTP-lagen endast en upplysningsbestämmelse om detta. Däremot har det i UTP-lagen införts befogenhet för Konkurrensverket att besluta om att köparen ska upphöra med ett sådant angrepp och också kunna meddela sanktioner mot en köpare vid obehöriga angrepp av företagshemligheter.

Avslutande reflektioner

Det ska bli intressant att följa vilka verkningar som UTP-lagen får i praktiken och hur många aktörer som träffas av den. Jordbruks- och livsmedelskedjan rymmer ett stort antal aktörer och olika bolagsformer. Endast ca tre procent av företagen som är köpare eller agerar både som köpare och säljare bedöms ha en omsättning över två miljoner euro. Dessa tre procent bedöms samtidigt stå för ca 84 procent av jordbruks- och livsmedelskedjans totala omsättning (prop. 2020/21:134 s. 92 ff). Det kommer i första hand att vara upp till företagen själva att göra en bedömning av huruvida man omfattas av lagen eller inte. Det är dock inte uteslutet att lagen i praktiken kan komma att få betydelse även för något mindre företag genom att lagen betraktas som någon form av branschpraxis. Samtidigt är det naturligtvis endast de företag som faktiskt omfattas av lagen som riskerar drabbas av sanktioner om lagen inte efterföljs.

De kanske mest uppenbara konsekvenserna som lagen innebär är punkt 1 och 2 på den svarta listan som efter lagens ikraftträdande den 1 november 2021 bör stävja de ibland mycket långa betalfrister som förekommer inom jordbruks- och livsmedelskedjan samt snäva tidsfrister för köparen att annullera ordrar. Förbuden mot krav och ensidiga ändringar som finns upptagna på den svarta listan, punkterna 3 – 6 samt 9, riskerar i praktiken kunna bli föremål för vissa gränsdragningsfrågor kring vad som utgör ”ensidiga” villkorsändringar och vad som är resultatet av ”tuffa förhandlingar”. Samma sak gäller till viss del även de handelsmetoder som finns på den grå listan och som är tillåtna förutsatt att det finns ett klart och tydligt avtal mellan köpare och leverantör.

Det kan avslutningsvis också noteras att UTP-lagen är en marknadsrättslig reglering som i sig inte har några direkta civilrättsliga verkningar. Det innebär till exempel att ett avtal mellan en köpare och säljare som strider mot UTP-lagen ändå kan vara bindande mellan parterna. Det ska därför bli intressant att följa hur motsvarande situationer kommer att lösas av rättstillämpningen. Man skulle exempelvis kunna tänka sig att avtal som innehåller förbjudna handelsmetoder enligt UTP-lagen även skulle anses ogiltiga alternativt kunna bli föremål för jämkning med stöd av bl.a. generalklausulen i avtalslagen.

Skadestånd enligt produktansvarslagen till följd av PFAS-förorenat dricksvatten

Genom dom från Blekinge tingsrätt igår, den 13 april 2021, (mål T 1530-16 m.fl.) har det kommunala VA-bolaget i Ronneby ansetts skadeståndsskyldigt mot 165 invånare i Kallinge för personskada sedan dessa haft förhöjda halter av PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) i blodet till följd av förorenat dricksvatten. Tvisten har rönt stor medial uppmärksamhet och rymmer även intressanta juridiska frågor kring vilket ansvar VA-huvudmännen, kommunerna och de kommunala bolagen, har för att dricksvattnet som kommuninvånarna konsumerar är säkert.

Dricksvatten är en produkt som omfattas av produktansvarslagen (PAL)

Redan under år 2017 hänsköt tingsrätten frågan om vilken lag som var tillämplig på bedömningen avseende det kommunala VA-bolagets skadeståndsskyldighet till HD. Rättsläget för om PAL var tillämplig eller inte var oklart och den frågan hade i sig betydelse för kärandens (dvs. de skadelidandes) möjligheter att föra sin talan vid allmän domstol samt hur långt ett eventuellt skadeståndsansvar sträcker sig för ett kommunalt VA-bolag som har levererat vatten. Svaranden (dvs. det kommunala VA-bolaget) hävdade att lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV), som är en speciallag, skulle tillämpas och inte PAL. LAV medför inget strikt skadeståndsansvar till skillnad från vad som gäller enligt PAL.

Med begreppet produktansvar avses skadeståndsansvar för en skada som en produkt orsakar någon person eller någon annan sak än själva produkten. PAL bygger på principen om strikt ansvar, vilket innebär att det inte är en förutsättning för skadeståndsskyldighet att skadan har orsakats genom vårdslöshet. Skadestånd betalas för personskada och, med vissa begränsningar, sakskada som en produkt har orsakat på grund av en säkerhetsbrist. PAL:s bestämmelser har i sig utformats på basis av ett EU-direktiv (Rådets direktiv (85/374/EEG) om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister).

Sedan prövningstillstånd meddelats i den hänskjutna frågan fann HD genom dom den 14 juni 2018 (NJA 2018 s 475) att det kommunala VA-bolagets leverans av vatten enligt LAV även omfattades av PAL. HD:s avgörande är intressant eftersom det klargör att

1. kommunalt dricksvatten är en sådan produkt (”lös sak”) som faller under PAL:s tillämpningsområde;
2. skadeståndsbestämmelserna enligt LAV inte är exklusivt tillämpliga, dvs. de hindrar inte att en skadelidande grundar sitt anspråk på PAL; och
3. dricksvattnet i fråga ska anses ha satts i omlopp i en näringsverksamhet (vilket är en förutsättning för skadeståndsskyldighet enligt PAL).

Förgiftat dricksvatten kan leda till en ersättningsgill personskada enligt PAL

Med utgångspunkt i HD:s bedömning, att dricksvatten är en produkt som omfattas av PAL, samt utifrån hur kärandena lagt upp sin talan i målet har tingsrätten nu prövat om kärandena drabbats av en personskada dels i form av (a) förhöjda halter PFAS i blodet innebärande ökade hälsorisker och fysiska förändringar och försämringar av kroppen, dels i form av (b) befogad oro för framtida ohälsa och försämrad hälso- och livsprognos.

Det strikta ansvaret enligt PAL begränsas till fall då en skada har orsakats av en produkt som har varit behäftad med en säkerhetsbrist. En sådan föreligger om en produkt inte har varit så säker som skäligen kunnat förväntas. Rätten till skadestånd förutsätter alltså att det kan fastställas att produkten har brustit i fråga om säkerhet och att det finns ett orsakssamband mellan denna säkerhetsbrist och skadan.

Inom skadeståndsrätten gäller i princip att den som begär ersättning ska bevisa att han har rätt till det skadestånd han kräver. Denna grundregel innebär vid tillämpningen av PAL att den som kräver ersättning för en skada orsakad av en produkt ska bevisa

1. att han har lidit en personskada eller en sakskada av det slag som man kan få ersättning för,
2. att det finns en säkerhetsbrist i en produkt som den mot vilken skadeståndsanspråket riktas är ansvarig för, och
3. att det är säkerhetsbristen som har orsakat skadan.

Parterna har i målet varit i överens om att dricksvattnet som det kommunala VA-bolaget levererat har en säkerhetsbrist i och med att det innehåller mycket höga halter PFAS, att säkerhetsbristen har orsakat de höga halter av PFAS som påvisats i kärandenas kroppar samt att det är det kommunala VA-bolaget som är ansvarigt för dricksvattnet. Punkt 2 och 3 ovan har tingsrätten därför inte prövat i målet. Däremot har parterna inte varit överens om huruvida kärandena som en följd av att dricksvattnet innehållit höga PFAS-halter har drabbats av en ersättningsgill personskada, dvs. om punkt 1 ovan föreligger eller inte.

Tingsrätten resonerar i domen kring innebörden av begreppet ”personskada” i PAL med hänvisning till förarbeten, praxis och doktrin.

Tingsrätten anför bl.a. att enbart en förgiftning i sig inte utgör en personskada. Tingsrätten anser det dock visat att de förhöjda halter PFAS i blodet som påträffats hos kärandena är att betrakta som ett ”defekttillstånd”, dvs. att en fysisk skada har uppstått innebärande ökade hälsorisker och en försämring av kroppens funktion. Detta defekttillstånd utgör enligt tingsrättens bedömning en ersättningsgill personskada som det kommunala VA-bolaget är skyldigt att ersätta. Däremot anser tingsrätten inte det visat att den befogade oro för ohälsa och försämrad hälso- och livsprognos som PFAS-exponeringen vållat vissa av de skadelidande utgör en ersättningsgill personskada.

Tingsrättens dom är intressant utifrån hur personskadebegreppet i PAL ska tolkas. Det återstår att se huruvida domen överklagas av det kommunala VA-bolaget eller inte.

Avslutande reflektioner – hur säkert är vårt dricksvatten?

Frågan kring hur säkert vårt dricksvatten är och hur ansvaret ska regleras i fall av föroreningar är en viktig samhällsfråga. Rent dricksvatten är lätt att ta för givet. Det är viktigt att ställa sig frågan vad vi kan göra för att säkra tillgången till rent dricksvatten för framtiden.

PFAS-målet ger måhända anledning till att väcka ytterligare debatt kring andra frågor som går utanför frågan om en möjlig rätt till skadestånd enligt PAL vid fall av förgiftat dricksvatten. Är den lagstiftning som finns på området kring bl.a. skydd för våra vattenreservoarer och VA-anläggningar tillräcklig för att förebygga att liknande skador sker framgent? Kan vi göra mer för att säkra tillgången till rent dricksvatten? Är de ansvarsbestämmelser som finns idag tillräckliga för att hantera möjliga framtida skador som förorenat dricksvatten kan ge upphov till? Detta skulle kunna vara angelägna frågor att utreda vidare.

Elvägar – intressanta juridiska frågor del 3

I höstas tillsatte regeringen en särskild utredare som har till uppdrag att analysera och föreslå hur en reglering av elvägar kan utformas (dir 2020:105). Det är en angelägen och efterlängtad utredning och det ska bli mycket intressant att se vad den särskilda utredaren kommer att föreslå.

Regeringen har lagt fast vissa utgångspunkter i direktivet till utredaren. En sådan är att det är väghållaren som ska ansvara för utbyggnad, drift och underhåll av de statliga elvägarna och en annan är att elnätet som tillför kraft till elvägen ska vara undantaget från koncessionsplikt (se gärna mitt tidigare inlägg om bl a koncessionsfrågan på www.valdia.se/nyheter/). I och med att väghållaren är utpekad som ansvarig ligger det nära till hands att titta på om den laddinfrastruktur som krävs för överföring av kraft till fordon under färd, i alla fall i någon del, kan anses som s k väganordningar och därmed som en del av vägen enligt väglagen. Såvitt jag uppfattar är detta en fråga som omfattas av den särskilda utredarens uppdrag.

Betydelsen av huruvida laddinfrastrukturen utgör en del av vägen eller inte torde främst bestå i med vilken rätt väghållaren kan få åtkomst till den mark (eller det utrymme) som behövs för att kunna anlägga och underhålla de transformatorer, matarledningar, matningsstationer, nätstationer och annat som krävs för kraftöverföringen till fordonen. Om de olika delarna av laddinfrastrukturen anses utgöra väganordningar kan väghållaren, med stöd av en fastställd vägplan, få åtkomst till de nödvändiga markområdena genom vägrätt. I annat fall behöver väghållaren säkra markåtkomsten på annat sätt, genom nyttjanderättsavtal med markägarna eller ledningsrätter (ev. expropriation).

En väg utgörs enligt väglagen av vägbana och övriga väganordningar. Med väganordning avses anordning som stadigvarande behövs för vägens bestånd, drift eller brukande och som kommit till stånd genom väghållarens försorg eller övertagits av denna. Utifrån definitionens ordalydelse är det inte orimligt att tänka sig att laddinfrastrukturen, eller i vart fall delar av den, skulle kunna utgöra väganordningar. Frågan bör dock klargöras bl a mot bakgrund av att det är fråga om en anläggningstyp som inte var aktuell när definitionen en gång skrevs.

Ses begreppet väganordning ur ett tekniskt perspektiv kan det diskuteras om en laddinfrastruktur, utifrån dagens definition, är något som ”behövs för vägens bestånd, drift eller brukande”. Laddinfrastrukturens syfte är ju att tillföra kraft till vissa fordon och behövs egentligen inte för själva vägen som sådan. Om det bedöms att laddinfrastrukturen bör anses utgöra en väganordning, kan man fråga sig om också stationära laddstationer avsedda för snabbladdning av fordon placerade i nära anslutning till vägen skulle kunna utgöra väganordningar (för det fall det finns möjlighet för väghållaren att ansvara för sådana anläggningar). Här kommer man troligtvis in på en anknytande fråga, nämligen vad en elväg är, vilket också ligger på den särskilda utredaren att definiera. Möjligen behöver i det sammanhanget också klargöras var gränssnittet går mellan vad som är anläggningsdelar som tillhör själva laddinfrastrukturen/elvägen och delar som tillhör t.ex. överliggande elnät.

Det går också att se på väganordningsbegreppet ur ett mer geografiskt perspektiv, varvid man kan   fundera på om avståndet mellan anordningen och vägbanan har någon betydelse för om anordningen kan kategoriseras som en väganordning eller inte. Merparten av anläggningarna för kraftöverföringen kommer troligtvis att ligga i nära anslutning till vägbanan, men vissa delar, t.ex. transformatorer, skulle kunna ligga en bit ifrån.  Varken i väglagen eller i dess förarbetena finns idag några uttryckliga mått för hur stort område utanför själva vägbanan som får tas i anspråk för väganordningar. Frågeställningen har relevans eftersom det i grunden handlar om hur stort område väghållaren kommer att kunna ta i anspråk från en markägare med stöd av vägrätt, en åtgärd som liknar expropriation.

En fråga man kan ställa sig är om väghållaren enligt nuvarande lagstiftning får anlägga laddinfrastruktur i befintligt vägområde som omfattas av väghållarens vägrätt  även om laddinfrastrukturen inte anses utgöra väganordningar. Detta anknyter till en annan fråga som möjligen inte är så aktuell för tillfället nämligen om väghållaren har rätt att upplåta utrymme inom vägområdet till en annan part som vill anlägga laddinfrastruktur där.  För de två vägavsnitt som kan aktualiseras för kommande pilotprojekt för elväg tar Trafikverket fram nya vägplaner. Såvitt jag har uppfattat bedömer Trafikverket att anläggning av laddinfrastruktur i vart fall är en sådan förändring som inte ryms under befintliga vägplaner. Oavsett om man väljer att betrakta laddinfrastrukturen som väganordning eller inte synes det finnas behov av klargöranden i lagstiftningen.

Det ska bli intressant att se hur den särskilda utredaren väljer att förhålla sig till väglagens regleringar. I vilken utsträckning det lämnas förslag till ändringar i väglagen eller kanske ny lagstiftning som särskilt reglerar elvägar. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2021.

Elvägar – intressanta juridiska frågor. Del 2

Elvägar låter lite farligt. I alla fall som något som är farligare än en vanlig väg. Så vad är egentligen en elväg? Är det en väg inom väglagens definition? En specifik typ av infrastruktur innefattande såväl vägbana som anläggningar för elförsörjning, dvs. liknande järnväg, tunnelbana och spårväg? Eller ett begrepp för en kombination av separata infrastrukturer, t.ex. en sedvanlig väg och en laddinfrastruktur? Svaret kan ha betydelse för hur man ska se på olika juridiska frågor och eventuellt behov av ny lagstiftning. Den här krönikan handlar om ansvar för skador, som enligt min mening är ett område där frågan om vad en elväg är för något skulle kunna ha betydelse.

I anslutning till trafik på vägar, järnvägsspår, tunnelbana och spårväg sker det dessvärre från tid till annan olyckor där personer eller egendom skadas. Det kan t.ex. handla om att ett visst fordon och dess passagerare skadas till följd av krock med ett annat fordon eller om brister i själva infrastrukturen (vägen, spåren etc.). Det kan också vara fråga om skador på personer eller egendom som befinner sig i nära anslutning till den aktuella infrastrukturen, t.ex. gående som blir påkörda av ett fordon eller personer som skadas av strömmen i en luftledning eller strömskena. Olika ansvarsregleringar gäller beroende på om det är fråga om skador i anslutning till väg/vägtrafik eller spår/spårtrafik.

För person- och egendomsskador som inträffar i anslutning till trafik på väg har, genom trafikskadelagens tvingande krav på att alla fordon ska vara trafikförsäkrade, ansvaret som utgångspunkt lagts på fordonsnivå och gjorts oberoende av vem som vållat skadan (s k non-fault ansvar). Trafikskadelagen (1975:1410) reglerar från vilket fordons trafikförsäkring skadeersättning ska utbetalas vid en skada som uppkommer i trafiken enligt grundtanken att dessa skador ska bäras av trafikförsäkringskollektivet.  Väghållaren kan bli ersättningsskyldig om skador uppkommer till följd av fel och brister i själva vägen. Det finns dock inga speciella ansvarsregler för den typen av skador utan här är det de allmänna reglerna i skadeståndslagen som gäller. Detta innebär att väghållaren är ansvarig om det kan visas att denne har varit vårdslös.

För järnvägs-, tunnelbane- och spårvägstrafik är ansvarsreglering betydligt mer komplicerad och kan svårligen sammanfattas i ett par meningar. Grovt förenklat skulle man kunna säga att ansvaret ligger på verksamhetsnivå och är i vissa fall strikt och i andra fall beroende av någon form av vållande. Infrastrukturförvaltaren har som utgångspunkt strikt ansvar för skador kopplade till driften av spåranläggningen men från detta ansvar finns ett antal undantag, t ex för sakskada som har tillfogats ett järnvägs-, tunnelbane- eller spårvägsföretag vid nyttjandet av infrastrukturen (se järnvägstrafiklagen (2018:181)). Enligt dagens regler har infrastrukturförvaltaren ansvaret för hela spårinfrastrukturen, inkluderande såväl spåranläggningen som de anläggningar som behövs för elförsörjning, signal- och säkerhetssystem.  Det innebär bl.a. att infrastrukturförvaltaren såsom innehavare av starkströmsanläggningen för elförsörjningen kan bli ansvarig enligt elsäkerhetslagen (2016:732) för skador som orsakats av elektrisk ström t.ex. genom beröring av en luftledning eller en strömskena.

Järnväg, spårväg och tunnelbana, utgör slutna infrastruktursystem där infrastrukturen kan användas endast av en viss typ av fordon, trafiken är på olika sätt reglerad med tillstånd, trafikeringsavtal m.m. och utförs av ett relativt begränsat antal företag. Detta kan jämföras med vägar som är öppna system och tillgängliga för alla fordon utan några särskilda krav på tillstånd. För spåranläggningarna och spårtrafiken gäller omfattande säkerhetskrav, anmälningsskyldigheter, certifieringar m.m. Även för vägar finns olika typer av säkerhetskrav, men inte alls så omfattande. Dessa olika förhållanden och förutsättningar kan i vart fall delvis förklara varför ansvaret för skador är reglerat på olika sätt.

Den typ av elvägar som idag diskuteras utgör i likhet med sedvanliga vägar öppna system (eventuellt med undantag för vissa elvägssystem inom särskilda områden) som är tillgängliga för fordon med relevant utrustning för laddning av el i anslutning till vägen. Elvägar omfattas inte av dagens lagar som gäller för spårbunden trafik och det finns ingen ansvarslagstiftning riktad direkt mot elvägar. En fråga man kan ställa sig är om det egentligen finns anledning att ansvarsmässigt hantera elvägar och elvägstrafiken på något annat sätt än vad som gäller för sedvanliga vägar och vägtrafik.

Om man betraktar elvägen som en beteckning för en sedvanlig väg där det i anslutning till vägen tillhandahålls en laddningsinfrastruktur för överföring av el som kan, men inte måste, användas av fordon som trafikerar vägen, borde den ansvarsreglering som gäller för dagens vägtrafik kunna gälla också för elvägstrafik. I den mån skador orsakas av elektrisk ström, t.ex. till följd av brister i anläggningarna för elladdning eller för att någon person kommer i kontakt med strömförande ledning kan dessa hanteras inom ramen för den lagstiftning som gäller för starkströmsanläggningar, bl.a elsäkerhetslagen. Detta torde vara ganska okontroversiellt. Det är svårt att sia om framtiden, men sannolikt kommer vi under lång tid framåt ha fordon på våra vägar som drivs på olika sätt och med olika bränslen. Samma regler och principer för ansvar för vägtrafik och vägar bör rimligen gälla oavsett vilken vägsträcka man kör på och oavsett om fordonet drivs med el, vätgas eller fossilt bränsle.

Jag tror att det kan finnas fördelar med att se på elvägen som ett begrepp som omfattar en kombination av olika infrastrukturer snarare än som en specifik typ av infrastruktur. På så sätt frikopplar man infrastrukturen från frågan om vem som innehar och ansvarar för den. Det är annars lätt att tänka att den som är väghållare idag också ska ansvara för skenor eller luftledningar, transformatorer och annan utrustning som kan behövas för elöverföringen. En elväg kanske inte måste innehas av en part som har ansvaret för alla anläggningar kopplade därtill. Eftersom vi inte vet vilka tekniker som kommer att utvecklas i framtiden och vilka anläggningar som kan komma att behövas för dessa är det kanske bättre att hålla flera alternativ för innehav öppna, t.ex. att Trafikverket såsom väghållare ansvarar för vägen och en annan aktör anlägger, driver och i övrigt ansvarar för laddinfrastrukturen, eller att en privat part anlägger och driver såväl väg som laddinfrastruktur och finansierar hela paketet genom projektfinansiering.

När behovet av eventuella ändringar i lagstiftningen övervägs tror jag att man kan behöva ta ställning till om det är rätt att prata om elvägar som en infrastruktur eller om det kanske är bättre att titta separat på de olika anläggningarna som aktualiseras. Det kan i det sammanhanget nämnas att det sedan början på 2019 finns en definition av ”elväg” i elsäkerhetsförordningen (2017:218). Där sägs att en elväg är en ”väg som kompletterats med en elektrisk anläggning avsedd för överföring av elektrisk energi till fordon under färd”. Genom den här definitionen har i förordningen elvägar kommit att jämställas med järnväg, spårväg och tunnelbana. Troligen hade det gått att åstadkomma den tänkta regleringen (att göra anläggningen anmälningspliktig) utan att använda begreppet ”elväg” och istället fokusera på den elektriska anläggningen som är det egentliga föremålet för reglering.I min nästa krönika kommer jag att resonera kring väglagsfrågor.

/Malin Håkansson

Elvägar – intressanta juridiska frågor. Del 1

Olika tekniska alternativ för elektrifiering av vägar testas nu på fyra ställen i landet, bl a testas lundaföretaget Elonroad AB:s teknik i Lund. Tanken är att något av alternativen ska väljas ut för ett större pilotprojekt på en vägsträcka i Örebro eller Stockholmsregionen. Anläggande, drift och trafikering av elvägar väcker flera juridiska frågor som kan behöva regleras genom ny eller inom ramen för befintlig lagstiftning. En intressant fråga är vad som ska gälla beträffande anläggande och drift av själva elnätet som ska tillföra vägen el.

Enligt ellagen får en elektrisk starkströmsledning inte byggas eller användas utan tillstånd, s k nätkoncession. Vissa undantag från kravet på nätkoncession finns för interna nät, s k IKN-nät. Dessa undantag är uttömmande uppräknade i IKN-förordningen (2007:215) och idag finns t.ex. undantag relaterat till järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane- eller trådbussdrift. Vissa undantag finns också relaterat till väg och fordons elbehov, dock tillkomna i syfte att tillgodose andra behov än just elvägar.

Ellagen utgår ifrån att elnätsbolag, vars enda verksamhet är nätverksamhet, bygger, innehar och driver elnät med stöd av nätkoncession för linje eller område. Genom innehavet av nätkoncession träffas nätbolagen automatiskt av ellagens omfattande regleringar avseende organisation, anslutning, överföring, tariffsättning m.m. som syftar till att säkerställa såväl en bra elnätsinfrastruktur inom landet som producenters och användares tillgång till elnätet på transparenta och skäliga villkor. Är ens elnät att betrakta som ett IKN-nät enligt IKN-förordningen så faller man idag utanför dessa regler i ellagen. En annan innebörd av nätkoncessionen, i synnerhet när koncessionen gäller för ett område, är att innehavaren får en exklusiv rätt att anlägga och driva koncessionspliktiga nät inom det område koncessionen täcker. Exklusiviteten omfattar dock inte IKN-nät, som givet att förutsättningarna i IKN-förordningen är uppfyllda, kan anläggas oberoende av att det finns någon som redan har koncessionen för det aktuella området. Härtill kommer att förförandet att ansöka och erhålla koncession tar tid. Denna process slipper man vid IKN-nät. Sammantaget har det alltså stor betydelse om ett nät utgör ett IKN-nät eller inte. För aktörer som inte är elnätsföretag och som för sin verksamhet behöver ett elnät är det med dagens regelverk praktiskt taget avgörande att det aktuella nätet är att betrakta som ett IKN-nät för att aktörens anläggande och drift därav ska vara möjlig.

Grovt förenklat innebär ovan att i den mån koncession krävs för elinfrastrukturen för elvägen är det i princip bara elnätsföretag som kommer att kunna tillhandahålla den. I den mån elinfrastrukturen däremot skulle vara undantagen från kravet på koncession så skulle den kunna tillhandahållas även av andra aktörer.

Man kan fundera på om denna regelstruktur gällande elnät och koncessioner på ett ändamålsenligt sätt möter och kan hantera den övergång till ett förnybart energisystem som nu pågår, där elektrifiering av fordon och vägar utgör en viktig del. Stora krav kommer att ställas på elnätsinfrastrukturens förmåga att hantera en ökad grad av elektrifiering av samhället, nya sätt att konsumera el och omställning av elproduktionen. I sitt betänkande Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30) konstaterade nätkoncessionsutredningen att det troligen är mindre lämpligt att hantera reglering av elvägar inom ramen för nuvarande ellagstiftning och föreslog att hela regelverket kring elvägar och behovet av regleringen av dessa bör tas om hand av en särskild utredning och behandlas i ett sammanhang. Jag håller med om att det kan vara bra att utreda detta särskilt. Det är dock mycket möjligt att en sådan utredning skulle komma fram till att vissa frågor är av mer principiell betydelse och har bäring inte endast på elvägar. För att säkra att vi har relevant ellagstiftning på plats när elvägarna ska börja anläggas vore det därför bra att påbörja en utredning så snart som möjligt, oavsett att det ännu inte finns några beslut kring val av teknik för elvägar.

Juridiken kring elvägens elnät inrymmer intressanta frågor, inte bara för oss som jobbar med energirätt. I min nästa krönika rörande elvägar kommer jag dock att resonerar kring ett mer allmänt ämne nämligen ansvarsfrågor.

/Malin Håkansson

HFD förtydligar vilka regler som gäller vid direktupphandling

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom den 19 oktober 2018 (mål nr 3830-17) tagit ställning till frågan om vilka regler som är tillämpliga vid överprövning av en direktupphandling samt vilken innebörd de allmänna principerna för upphandling (se not) har vid en sådan överprövning.

I det aktuella fallet hade Tekniska verken i Linköping AB gjort en direktupphandling av ett el-drivet hyllsystem. Upphandlingen hade annonserats trots att värdet i och för sig var under direktupphandlingsgränsen. Av förfrågningsunderlaget framgick att anbuden skulle utvärderas utifrån en avvägning mellan pris och kvalitet, ”det vill säga vilka som bäst anses uppfylla [Tekniska verkens] behov och som samtidigt är det mest ekonomiskt fördelaktiga”.

En anbudsgivare ansökte om överprövning av upphandlingen och gjorde gällande att den beskrivning som angavs i förfrågningsunderlaget avseende utvärderingen var alltför svepande eftersom den inte angav viktning av pris och funktion samt att detta hade påverkat bolagets möjlighet att lämna ett konkurrenskraftigt anbud.

I domen gör HFD några klargöranden som kan vara intressanta framförallt för upphandlande myndigheter när de förbereder och genomför direktupphandlingar.

För det första konstaterar HFD att det förhållandet att den upphandlande myndigheten kan välja att låta sig inspireras av de detaljerade och direktivstyrda reglerna i sig inte medför att de reglerna blir tillämpliga vid en eventuell domstolsprövning. Den rättsliga ramen för direktupphandlingens utformning utgörs av bestämmelserna som reglerar under vilka förutsättningar det är tillåtet att direktupphandla och de allmänna upphandlingsrättsliga principerna. Det är därmed endast de reglerna/principerna som kan ligga till grund för överprövningen i domstol om förfarandet klandras. Om en upphandlande myndighet skulle välja att annonsera sin direktupphandling, t.ex. för att åstadkomma en bättre konkurrens, så innebär annonseringen alltså inte att reglerna i LOU/LUF blir tillämpliga.

För det andra slår HFD fast att de allmänna upphandlingsrättsliga principerna genom den svenska upphandlingslagstiftningen getts generell tillämplighet vid upphandlingar och att de därför får genomslag också vid direktupphandlingar. Relevansen och den faktiska innebörden av de olika principerna varierar dock med hänsyn till varje enskilt upphandlingsärendes karaktär och föremål. Exempelvis kan de allmänna principerna i vissa fall, med hänsyn t.ex. till upphandlingens storlek, i sig ställa krav på att någon form av konkurrensutsättning sker även vid en direktupphandling. Avsaknaden av detaljreglering gör dock att den upphandlande myndigheten även i dessa fall har stor handlingsfrihet när det gäller på vilket sätt detta ska göras. Kraven kan i sådana fall inte ställas lika högt som när det gäller de detaljreglerade förfarandena.

HFD ansåg i det aktuella fallet att de utvärderingskriterier som angetts i förfrågningsunderlaget varit allmänt hållna och att de gett Tekniska verken ett betydande handlingsutrymme vid prövningen av inkomna anbud. Med hänsyn till att det varit fråga om en direktupphandling och att förfrågningsunderlaget inte varit utformat så att det öppnar för godtyckliga eller osakliga bedömningar så gjorde HFD dock bedömningen att underlaget inte hade utformats i strid med de allmänna principerna för upphandling.

 

Kontakta oss gärna om ni har frågor kring direktupphandling!

 

Länk till domen Mål nr 3830-17

Not: De allmänna upphandlingsrättsliga principerna är principerna om likabehandling, öppenhet, proportionalitet, icke-diskriminering och ömsesidigt erkännande.

Ökad andel tvister rörande tolkning av försäkringsvillkor

Vi bistår ofta klienter i tvister som rör tolkning av försäkringsvillkor. Oftast är det företag eller myndigheter som har fått problem i dialogen med sitt försäkringsbolag när det gäller att få ut den försäkringsersättning som man hade räknat med. Sällan är det någon annan, utöver försäkringsmäklaren, som mer grundligt har satt sig in i försäkringsvillkoren innan försäkringen tecknades. Försäkringstagaren förutsätter istället att så länge man har tecknat försäkring via något av de etablerade försäkringsbolagen så kan man känna sig relativt trygg eller kan åtminstone göra en adekvat bedömning kring sina ekonomiska risker i verksamheten. När försäkringsbolaget sedan säger nej till att betala ut försäkringsersättning eller endast vill betala ut en begränsad del av begärd ersättning, kommer detta ofta som en överraskande och obehaglig kalldusch som dessutom kan visa sig bli kostsam för försäkringstagaren.

Den grundläggande utmaningen vad gäller försäkringstvister är många gånger att de bygger på parternas olika tolkning av försäkringsvillkoren där det i förväg inte finns ett ”facit” att falla tillbaka på, dvs. inget är svart eller vitt. Ett exempel på detta är en dom som nyligen meddelades av hovrätten över Skåne och Blekinge i mål T 817-17, se länk. Målet avsåg just tolkningen av villkoren i en försäkring som en kommun tecknat i anledning av skador på fastigheter orsakade av skyfall. Kommunen menade att försäkringen skulle täcka skador upp till ett belopp om 5 000 000 kronor per fastighet medan försäkringsbolaget hävdade att villkoren endast medgav kommunen rätt till ersättning om totalt 5 000 000 kronor för det aktuella försäkringsåret. Parternas olika uppfattning innebar en beloppsmässig skillnad på över 50 000 000 kronor i förhållande till kommunens totala kostnader.

Domstolarna kom fram till olika slutsatser kring hur försäkringsvillkoren skulle tolkas. Medan tingsrätten gick på kommunens linje har hovrätten istället kommit fram till att försäkringsbolagets uppfattning i målet gäller rörande villkorens begränsning. Det är i dagsläget oklart om domen kommer att överprövas av Högsta Domstolen.

Eftersom utgången i den här typen av tvister på förhand oftast är oviss är det förstås en utmaning för försäkringstagare att handla upp försäkring som faktiskt ger det skydd som man räknat med. Detta är ingen enkel uppgift och det krävs oftast att man har hjälp av en erfaren och kunnig försäkringsmäklare i sin upphandling, som i förväg kan ställa de ”rätta” frågorna till såväl försäkringstagare som försäkringsbolag innan försäkringen tecknas. Trots att så ofta sker innebär detta dock ingen garanti för att tvister inte kan uppkomma på ett senare stadie.

Vi vill därför slå ett slag för att vara extra uppmärksam i sin försäkringsupphandling vad gäller tillämpliga försäkringsvillkor i förhållande till kända/sannolika risker i verksamheten.

Undvik rättsförlust till följd av passivitet

Högsta domstolen har meddelat ett nytt intressant prejudikat rörande negativ passivitetsverkan.

Fallet rörde ett lokalhyresavtal där hyresvärden under lång tid – 15 år – underlåtit att kräva in omsättningshyra enligt en bestämmelse i avtalet. I samband med att lokahyresavtalet hade hävts insåg hyresvärden sitt misstag och krävde då omsättningshyra både retroaktivt och för det sista avtalsåret. Frågan var om hyresvärdens passivitet medförde att rätten att kräva omsättningshyra hade gått förlorad.

Högsta domstolen fann att för förfluten tid var hyresvärden den part som skulle bära risken för följderna av passiviteten. Hyresvärden ansågs därför inte ha rätt till omsättningshyra retroaktivt utan endast för sista avtalsåret.

Rättsfallet är intressant och tar bl.a. upp frågorna om vad som gäller beträffande avtalsverkan vid parts passivitet och konkludent handlande, passivitetsverkan för förfluten tid samt betydelsen av att bägge  parter är ovetande om en i förhållande till avtalet avvikande tillämpning. Prejudikatet innehåller även hänvisningar till relevant praxis på området.

Mål T 1566-17

Länk till rättsfallet

Snart kommer NL 17

De nordiska teknikföretagen har reviderat sina Allmänna bestämmelser för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning, NL 09, och snart kommer den nya versionen, NL 17, ut. Motiven för revideringarna är bl a vunna erfarenheter från tillämpningen av NL 09, ny rättspraxis och en önskan om att i relevant mån anpassa villkoren efter de europeiska leveransvillkoren Orgalime S 2012.

Bland nyheterna i NL 17 kan nämnas att man lagt till bestämmelser om köparens rätt till programvara som ingår i den sålda produkten. Med tanke på att många mekaniska och elektriska produkter idag har programvara i sig är det bra att Teknikföretagen valt att inkludera bestämmelser om detta. I NL 17 finns också bestämmelser om ansvar för intrång i immateriella rättigheter, något som saknats tidigare. Sådana bestämmelser får idag betraktas som standardmässiga i leveransavtal och därför är det i grunden bra att man gjort även ett sådant tillägg.

En ändring som är lätt att missa, men kan få stor betydelse, är att köparens ansvar för åtkomstkostnader i samband med felavhjälpande utvidgas. I detta avseende kommer NL 17 nu att motsvara vad som gäller enligt Orgalime S 2012.

Andra ändringar är att det införs en generell ansvarsbegränsning i en separat bestämmelse. Vidare att tvistelösningsproceduren vid tvister av mindre belopp är vanlig domstol till skillnad från vad som gäller enligt NL 09 där alla tvister, oavsett värde, ska avgöras genom skiljeförfarande.

Kontakta oss gärna om ni använder NL 09 och funderar på om ni bör gå över till NL 17.

När måste upptäckta fel reklameras?

Högsta domstolen har nyligen tagit ställning till om en fastighetsköpare på grund av passivitet förlorat sin rätt till påföljd för fel i fastighet genom att inte underrätta säljaren om felet förrän 4,5 år efter det att fastighetsköparen märkt det. Högsta domstolen fann att så inte var fallet. Utgångspunkten för Högsta domstolens bedömning var att säljaren hade handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Detta har inverkat på utgången i målet.

Eftersom likartade bestämmelser som gäller enligt jordabalken beträffande underrättelser om fel i fastighet återfinns i flera andra lagar (bl.a. köplagen, konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen, lagen om handelsagentur, kommissionslagen och fastighetsmäklarlagen) har rättsfallet bäring även på andra rättsförhållanden utöver fastighetsköp. Vilken reklamationsfrist som är acceptabel beror dock på omständigheterna i det enskilda fallet. Av särskild betydelse är bl.a. vilken nackdel en säljare kan ha haft av köparens passivitet.

T 1451-17 (Skogssällskapet)

Länk till rättsfallet